Obchodní podmínky Buď svá, z.s.

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s nákupem kurzů, workshopů, seminářů, online kurzů, e-booků a ostatních produktů.
 2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Veškeré informace a smluvní podmínky jsou poskytovány v českém jazyce. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené kupní smlouvou,  těmito obchodními podmínkami či podmínkami odkázanými v kupní smlouvě či obchodních podmínkách daných občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).
 3. Poskytovatelem předmětu koupě (prodávajícím) je Buď svá, z. s., Burdova 407, 198 00 Praha 9. IČO: 09849394, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo 74324. Poskytovatel není plátcem DPH.

Kontaktní telefon: +420 605 157 198

Mail: petra.glozlova@gmail.com

Poskytovatel není plátcem DPH.

 1. Kupujícím předmětu koupě se rozumí osoba, která prostřednictvím webového portálu poskytovatele kupuje předmět koupě. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba) nebo spotřebitel. Oba však starší 18 let. 
 2. Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 3. Předmětem koupě jsou kurzy, workshopy, semináře, online kurzy, e-booky a ostatní produkty zveřejněné na webových stránkách poskytovatele. Předměty koupě jsou duševním vlastnictvím poskytovatele. Je zakázáno jakékoli šíření nebo poskytování předmětů koupě třetím osobám bez souhlasu poskytovatele (autora). 

II. Zdravotní upozornění a vyloučení odpovědnosti

 1. Každý kupující užívá předměty koupě na vlastní riziko.
 2. Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé majetkové či nemajetkové újmy vzniklé v souvislosti s užíváním předmětů koupě, včetně jeho užívání v rozporu s pravidly, pokyny či upozorněními obsaženými v těchto obchodních podmínkách nebo uveřejněných na webových stránkách budsva.cz
 3. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětů koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího, poskytovatel za ně nenese žádnou odpovědnost.

III. Objednání a uzavření smlouvy

 1. Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se předmětů koupě.
 2. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře přihlášky (v případě přihlášky na kurz, workshop, seminář nebo on-line kurz) nebo objednávky (v případě objednávky e-booku, ostatních produktů) prostřednictvím webové stránky budsva.cz. Kupující je povinen přihlášku resp. objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Poskytovatel je oprávněn se spolehnout na pravdivost, správnost a úplnost údajů uvedených v přihlášce resp. objednávce a nenese odpovědnost za nepravdivé, nesprávné či neúplné údaje.
 3. Odeslaná přihláška nebo objednávka je pro kupujícího právně závazná.
 4. Akceptování přihlášky nebo objednávky poskytovatelem bude kupujícímu potvrzeno e-mailovou zprávou zaslanou na e-mailovou adresu, kterou kupující uvedl v přihlašovacím resp. objednávkovém formuláři. Poskytovatel není povinen objednávku kupujícího akceptovat, v takovém případě poskytovatel kupujícího o této skutečnosti vhodným způsobem informuje a v případě již přijatého peněžitého plnění toto plnění bezodkladně vrátí zpět kupujícímu. Potvrzením přihlášky resp. objednávky poskytovatelem vznikají kupujícímu a poskytovateli vzájemná práva a povinnosti, tj. poskytovatel se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Povinnost poskytovatele poskytnout předmět koupě je podmíněna zaplacením kupní ceny předmětu koupě v souladu s těmito obchodními podmínkami. Okamžikem zaplacení kupní ceny je připsání příslušné částky na bankovní účet poskytovatele.
 5. Kupující je před uskutečněním přihlášky resp. objednávky řádně informován o těchto obchodních podmínkách. Kupující odesláním přihlášky resp. objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena akceptací vyplněné a odeslané přihlášky resp. objednávky p

IV. Kupní cena a dodací podmínky

 1. V potvrzení přihlášky resp. objednávky a na webové adrese budsva.cz najdete všechny aktuální ceny předmětu koupě. Ceny předmětu koupě mohou být poskytovatelem měněny s tím, že pro kupujícího platí ceny tam uvedené v okamžiku provedení přihlášky resp. objednávky.
 2. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Poskytovatel není plátcem DPH.
 3. Způsob dodání e-booku:

Při koupi e-booku bude digitální obsah ve formátu docx, pdf nebo odkaz pro stažení či spuštění e-booku dodán po zaplacení kupní ceny (na bankovní účet poskytovatele) na e-mailovou adresu, kterou kupující uvedl v objednávce.

 1. Způsob dodání ostatních produktů:

Ostatní produkty budou odeslány Českou poštou případně jiným dopravcem na adresu kupujícího uvedenou v objednávce.

 1. Dodací lhůta e-booku a ostatních produktů:

Dodací lhůta je 7 dní ode dne, kdy bude platba připsána na bankovní účet poskytovatele.

 1. Náklady na dopravu související s odesláním ostatních produktů budou upřesněny dle platných tarifů České pošty a dalších přepravců.
 2. Náklady na dopravu kupujícího na kurz, workshop či seminář nejsou předmětem koupě.
 3. Po dodání e-booku a ostatních produktů je kupující povinen co nejdříve zkontrolovat funkčnost a dostupnost obsahu. Pokud kupující zjistí nějaké vady či nedostatky, kontaktuje poskytovatele na výše uvedeném telefonu a e-mailu, aby mohl poskytovatel zjednat nápravu.
 4. Digitální obsah (on-line kurz, e-book) vyžaduje k plné funkčnosti hardwarové a softwarové vybavení umožňující pracovat s dokumenty ve formátu .docx a .pdf, přehrávání videa a audio souborů a připojení do on-line platformy google meet či zoom.

V. Platba

 1. Způsob platby:

bankovním převodem na základě zaslané faktury s tam uvedeným číslem účtu a variabilním symbolem.

 1. Forma platby:
 • jednorázově,
 • ve dvou až třech splátkách specifikovaných v potvrzení přihlášky nebo objednávky.
 1. Nebude-li kupní cena zaplacena v plné výši a včas, vzniká poskytovateli právo odstoupit od kupní smlouvy a závazek z kupní smlouvy zanikne bez dalšího odůvodnění. Platby do té doby obdržené není poskytovatel povinen vracet objednateli. 

VI. Reklamace

 1. V případě, že předmět koupě není ve shodě s kupní smlouvou, postupuje se v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
 2. Práva z vadného plnění je objednatel oprávněn uplatnit prostřednictvím kontaktů (e-mail či adresa) uvedených v těchto obchodních podmínkách nebo na webové adrese budsva.cz

VII. Odstoupení od smlouvy

 1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internetový obchod), má kupující za předpokladu, že je spotřebitelem dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodů odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal.
 2. Kupující, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že z důvodů uvedených v § 1837 občanského zákoníku nelze od kupní smlouvy odstoupit. Právo na odstoupení od smlouvy nelze mimo jiné uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Kupující tímto výslovně uděluje souhlas s tím, aby mu byl digitální obsah dodán či služba poskytnuta před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.  

VIII. Storno podmínky

 1. V případě odhlášení z kurzu, workshopu, semináře nebo on-line kurzu již po zaplacení kupní ceny (účastnického poplatku) jsou stanoveny následující výše storno poplatků:
 • více než 60 dnů až do 60. dne včetně před započetím kurzu: 20% z ceny kurzu
 • méně než 60 dnů až do 30. dne včetně před začátkem kurzu: 30% z ceny kurzu
 • méně než 30 dní až do dne včetně před začátkem kurzu: 50% z ceny kurzu
 • méně než 14 dní před kurzem: 100% z ceny kurzu
 1. Platí, že za cenu kurzu, workshopu, semináře nebo on-line kurzu se považuje cena uhrazená na bankovní účet poskytovatele dle sjednané přihlášky. Pro stanovení výše stornopoplatku je rozhodující datum doručení oznámení o neúčasti. Neúčast ze zdravotních důvodů není nijak speciálně zohledněna. Je považována za standardní neúčast dle podmínek výše.
 2. V případě zrušení kurzu z důvodu vládních nařízení ohledně situace s COVID-19 vrátí poskytovatel objednateli celou částku.

IX. Řešení sporů

 1. Vzájemné spory mezi poskytovatelem a objednatelem řeší obecné soudy.
 2. Poskytovatel informuje objednatele, který je spotřebitelem, o možnosti řešení sporu mezi poskytovatelem a objednatelem mimosoudním způsobem. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, cz. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. [Každá strana si nese své náklady sama.]
 3. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona  o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce (cz).

 

X. Závěrečná ustanovení

 1. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek budsva.cz, popřípadě dalšími informačními kanály.
 2. Poskytovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu měnit, a to zejména z důvodů vyvolaných změnou právních předpisů. Každá nová verze obchodních podmínek bude zapracována do formulářů přihlášky a objednávky v den její účinnosti. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 3. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na webových stránkách budsva.cz
 4. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 2. 2021